Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Súčasťou historickej zbierky múzea sú v samostatných fondoch evidované fotografie a písomnosti. Portréty jednotlivých osôb či rodín, historické udalosti, kultúrne, spoločenské podujatia i pohľady na krajinu a sídla tvoria obsah viac ako päťtisícovej zbierky historických fotografií Horehronského múzea. Najstaršie fotografie evidované v zbierkovom fonde zachytávajú príchod prvého vlaku (r.1895) a posviacku mestskej zástavy počas milenárnych osláv v roku 1896. Cenné sú aj fotografie síce mladšieho dáta, ale s výraznou výpovednou hodnotou – ide tu napríklad o fotodokumentáciu spôsobu odievania už neexistujúcej breznianskej židovskej komunity, skautského hnutia, zaniknutých technických stavieb v regióne, športových podujatí, urbanistických celkov a iných javov. Cielenými akvizíciami v teréne sa do tohto fondu sústredili fotografie rôznej obsahovej náplne: etnologickej povahy, s literárnou tematikou, portréty významných osobností, ale aj viacgeneračné albumy rodinné, spolkové i fotografické súbory zo športových podujatí a udalostí. Vo filokartickom súbore, viac ako poldruha tisícovom, je dobovou pohľadnicou zastúpená každá obec breznianskeho okresu. Okrem Brezna je najpočetnejšou zbierka pohľadníc z Podbrezovej a okolitých dedín, pôvodne patriacich do rozsiahleho erárneho železiarskeho komplexu.

Obsahová pestrosť umožnila zbierke fotografií nájsť uplatnenie pri zostavovaní obrazových príloh monografií obcí (Brezno v premenách času, Podbrezová, Valaská) i pri výbere do monotematických publikácií a iných prezentácií.

            V pozostalostiach, rodinných archívoch, v agendách činnosti firiem, inštitúcií, spolkov aj jednotlivcov sa uchovala výpoveď o dobe v podobe rukopisných a tlačených materiálov. Výber z takýchto dokumentov tvorí fond písomností, obsahujúci už viac ako päťtisíc evidenčných čísel. Je súčasťou historickej zbierky Horehronského múzea a je využívaný pri všetkých formách prezentácie. Tvoria ho rôzne rukopisy (autorské rukopisy hudobnej a literárnej povahy, denníky, korešpondencia, kroniky, pamätníky, školské zošity, zápisníky, úradné zápisy), tlače (bulletiny, pozvánky, plagáty, letáky, propagačný materiál), osobné doklady (diplomy, osvedčenia, pasy, pracovné knižky a preukazy, školské vysvedčenia a iné osobné doklady), výberový spisový materiál inštitúcií, kartografický materiál (mapy, plány, nákresy), technická a výtvarná dokumentácia (architektonické návrhy, projekty a štúdie vrátane nerealizovaných). Najbohatšou kolekciou sú drobné tlače – pozvánky na rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia, bulletiny, merkantilné tlače, pestrá je kolekcia príležitostných pozdravov počítajúca tisíc evidenčných čísel.

Zaujímavými sú rukopisy súpisu privilégií mesta Brezno z roku 1627, kronika streleckého združenia, ktorého činnosť začala v 18. storočí, kronika Telovýchovnej jednoty Sokol z roku 1919 alebo Klubu československých turistov. Osobnú výpoveď poskytujú denníky, rôzne zápisníky (zápisník bubeníka, pôrodnej asistentky z roku 1927), korešpondencia aj kroniky. Nerealizované výtvarné návrhy sú svedectvom dobového vkusu, fantázie a tvorivosti, plagáty a propagačný materiál dôkazom atmosféry a nálad v spoločnosti.

 

Rôznorodosť historickej zbierky vecnín, písomností a fotografií umožňuje pružne reagovať na spoločenské potreby v súčasnosti a pripraviť výstavy, profilové prezentácie osobností, krátkodobé aj dlhodobé prezentácie k rôznym tematickým okruhom, udalostiam či výročiam regionálneho, celoslovenského, ale aj medzinárodného charakteru. 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.