Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Zbierkové predmety z oblasti histórie, v počte viac ako 13 000 prírastkových čísel, sú začlenené do zbierok archeológie, histórie hudobného, výtvarného a literárneho umenia, numizmatiky a do samostatných fondov fotografií a písomností.

Najpočetnejšou je zbierka histórie, ktorú tvoria celky faleristického charakteru, medailí, odznakov, osobných predmetov, pečiatok, predmetov reklamy, športového výstroja, učebných pomôcok a školských potrieb, vexilologických zbierok, spomienkové predmety, výrobné programy podnikov.

Pozornosť si zaslúži zbierka historického textilu a odevov. Obsahuje textílie tematicky priradené k činnosti cirkví, spoločenských organizácií, spolkov, k športovej činnosti telovýchovných organizácií. Z hľadiska zastúpených druhov je najpestrejším a najbohatším súbor liturgického textilu (viac ako 300 predmetov). Tvoria ho bohoslužobné rúcha evanjelickej, gréckokatolíckej a prevažne rímskokatolíckej cirkvi.

Zo zaniknutých  telovýchovných organizácií je v zbierkovom fonde uchovaná kolekcia slávnostných uniforiem a cvičebných úborov TJ Sokol, povojnové spartakiádne hnutie je zastúpené úbormi cvičencov rôznych vekových skupín z viacerých rokov. Zastúpené sú uniformy zaniknutých organizácií – Pionierskej organizácie, Socialistického zväzu mládeže, Ľudových milícií, Zväzarmu, v súčasnosti už nepoužívané rovnošaty požiarnych zborov a tiež súčiastky vojenského výstroja Československej armády.

Vexilologickú zbierku predstavujú cirkevné zástavy z interiérov rímskokatolíckych kostolov na Horehroní, spolkové zástavy (cirkevných, hasičských, robotníckych spolkov), ale aj zástavy zaniknutých organizácií a inštitúcií v regióne). Reprezentantom zbierky je historická erbová zástava Brezna, vyhotovená k milenárnym oslavám v roku 1896. 

            Rekreačný aj organizovaný šport na južnej strane Nízkych Tatier má dlhoročné tradície, siahajúce až do začiatkov 20. storočia. Cieleným akvizičným programom boli  nadobudnuté predmety predstavujúce širokú škálu športového výstroja a výkonnostných ocenení. Organickým celkom zbierky je dokumentácia súčasných športových medzinárodných aktivít v regióne, predovšetkým súťaží v biatlone.

V depozitároch múzea sú uložené aj predmety zo záchranných zberov, ktorým by za iných okolností hrozil zánik. Takouto cestou nadobudlo Horehronské múzeum fragmenty barokového ikonostasu a svietnika z 2. pol. 18. storočia, pochádzajúce zo zaniknutého gréckokatolíckeho kostola v Šumiaci.

Jedinečnosť Horehronia priťahovala pozornosť mnohých výtvarníkov. Ich diela sú  súčasťou zbierky výtvarného umenia, predstavujúcej  takmer tri stovky (283) výtvarných prác. Začala vznikať hneď po založení múzea a jej základom boli dary Mestského úradu v Brezne. Medzi prvými boli zaregistrované portréty mešťanostov. Zbierku časom rozšírili rôznorodé diela – portréty národných buditeľov a literátov, diela profesionálnych umelcov so vzťahom k Horehroniu. Podstatnú časť fondu tvoria práce neprofesionálnych výtvarníkov, tvoriacich v regióne. Celej zbierke výtvarného umenia Horehronského múzea dominuje gotická Madona s Ježiškom od neznámeho majstra z 15. storočia, kedysi súčasť interiéru rímskokatolíckeho kostola v Osrblí.

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.